Organizacja Pożytku Publicznego

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA MOŻESZ na RZECZ PSYCHOPROFILAKTYKI i ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Możesz” na rzecz psychoprofilaktyki i rozwoju dzieci i młodzieży w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2
Stowarzyszenie jest zawiązane celem prowadzenia i wspierania działań na rzecz psychoprofilaktyki i rozwoju dzieci i młodzieży.

§ 3
Siedzibą Stowarzyszenia jest Piastów. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

§ 4
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 5
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6
Stowarzyszenie może należeć do i innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach a także z nimi współpracować.

Rozdział 2
Cele i środki działania

§7
„Celami Stowarzyszenia są:
1. Inicjowanie i prowadzenie działalności wspomagającej rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny, socjalny oraz zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, seniorów a także wspieranie ich rodzin oraz opiekunów.
2. Upowszechnianie i rozwijanie postaw oraz wartości humanistycznych, obywatelskich i chrześcijańskich umożliwiających dzieciom i młodzieży oraz osobom niepełnosprawnym i seniorom uczestnictwo w życiu kraju, społeczeństwa.
3. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, seniorów, ich rodzin oraz opiekunów.
4. Wspieranie inicjatyw wychowawczych i prozdrowotnych zapobiegających powstawaniu niedostosowania społecznego oraz wszelkiego rodzaju zachowań ryzykownych wśród dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
5. Wspieranie inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, seniorów, ich rodzin oraz opiekunów.
6. Działania na rzecz popularyzacji i obrony praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka.
7. Edukacja i upowszechnianie postaw proekologicznych.
8. Propagowanie zdrowego stylu życia i związanych z nim form spędzania wolnego czasu.
9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
10. Promocja kultury, dziedzictwa narodowego oraz patriotyzmu lokalnego.”

§ 8 
Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:
1. Organizowanie, finansowanie i prowadzenie zajęć profilaktycznych, terapeutycznych, sportowych, edukacyjno-wychowawczych i rozwojowych z dziećmi i młodzieżą oraz osobami niepełnosprawnymi, seniorami, ich rodzinami oraz opiekunami.
2. Organizowanie, finansowanie, prowadzenie warsztatów i szkoleń dla osób bezpośrednio zaangażowanych w procesy wychowawcze i prozdrowotne dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, seniorów, ich rodzin oraz opiekunów.
3. Organizowanie warsztatów i szkoleń dla młodzieży chcącej pomagać innym oraz
wolontariuszy pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz osobami niepełnosprawnymi, seniorami, ich rodzinami oraz opiekunami.
4. Wspieranie w samorozwoju młodzieży wolontariuszy i profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz osobami  niepełnosprawnymi, seniorami, ich rodzinami oraz opiekunami.
5. Tworzenie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków terapeutycznych i innych.
6. Prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej oraz wydawniczej w celach wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia.
7. Aktywizację społeczeństwa w celu uwrażliwienia na potrzeby dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, seniorów, ich rodzin oraz opiekunów.
8. Współpracę z mediami.
9. Współpracę i wymianę doświadczeń z ośrodkami i placówkami pomagającymi dzieciom i młodzieży oraz osobom niepełnosprawnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej terenem.
10. Gromadzenie środków finansowych i dóbr materialnych dla zabezpieczenia działalności statutowej.
11. Prowadzenie działalności charytatywnej.
12. Prowadzenie działalności artystycznej.
13. Wspieranie osób indywidualnych poprzez udzielanie stypendiów, przyznawanie nagród i innego typu pomocy na rzecz edukacji i rozwoju osobowego.

§ 8′
2. Działalność określona w § 8 jest wyłączną statutową działalnością Stowarzyszenia i dotyczy realizacji zadań publicznych określonych w Art.4 ust.1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Działalność określona w § 8 może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
4. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia.

§ 9
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.
2. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
3. Do prowadzenia działalności statutowej, organizacyjnej i finansowej przewiduje się możliwość zatrudniania i wynagradzania pracowników.
4. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutowa na rzecz ogółu społeczności;
5. Działalność Stowarzyszenia, o której mowa w § 7 i 8 jest wyłącznie statutową działalnością Stowarzyszenia, dotyczy również realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności.

Rozdział 3
Prawa i obowiązki członków

§ 10
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11
Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 12
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
• ukończyła 15 rok życia;
• złożyła deklarację członkowską;
• przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia;
• złożyła deklarację minimum 10 godzin pracy w ciągu roku w wolontariacie, na rzecz Stowarzyszenia.

§ 13
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§ 14
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 15
Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§ 16
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 17
Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek pięciu członków Stowarzyszenia.

§ 18
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
2. Korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
3. Udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
4. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 19
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
3. Regularnego opłacania składek.

§ 20
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 21
Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 22
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 23
1. Utrata członkostwa następuje na skutek: pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. Utrata członkostwa nastąpić może na skutek wykluczenia przez Zarząd z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, z powodu notorycznego nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, z powodu nie opłacenia 24 składek, na pisemny
wniosek 3 członków Stowarzyszenia z w/w powodów, z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu.

§ 24
Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

§ 25
1. Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna.
2. Nie można łączyć członkowstwa w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy w Stowarzyszeniu.

§ 26
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym chyba, że ktoś z obecnych podczas wyborów posiadający status członka zwyczajnego Stowarzyszenia złoży formalny wniosek o utajnienie głosowania.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcje pełnić przez dowolna liczbę kadencji.
§ 27
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 28
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający i członkowie honorowi z głosem doradczym.
3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 29
Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz na 12 miesięcy przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 30
Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 31
Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów. Głosowanie jest jawne, chyba, że ktoś z obecnych podczas wyborów posiadający status członka zwyczajnego Stowarzyszenia złoży formalny wniosek o utajnienie głosowania.

§ 32
Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia;
2. Uchwalanie zmian statutu;
3. Wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i komisji Rewizyjnej;
6. Uchwalanie Regulaminu Zarządu;
7. Uchwalanie budżetu;
8. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
9. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
10. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i jego władze;
11. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
13. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

§ 33
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 34
Zarząd składa się z Prezesa, dwóch zastępców.

§ 35
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co 6 miesięcy.§ 36
Do właściwości Zarządu należy:

1. Realizacja celów Stowarzyszenia;
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
3. Sporządzanie planów pracy i budżetu;
4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
5. Podejmowane uchwał o nabywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
7. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
8. Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej;
9. Przyjmowanie i skreślanie członków.

§ 37
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż cztery razy w roku.
2. Członkowie komisji rewizyjnej za pełnienie funkcji w organie mogą uzyskiwać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie za pełnienie funkcji.
3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust 2 niniejszego § ustala w formie uchwały Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

§ 38
Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków.

§ 39
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola działalności Stowarzyszenia;
2. Składanie wcisków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;
3. Prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu;
4. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
6. żądać od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
7. żądać od członków Zarządu pisemnych lub ustnych wyjaśnień

§ 40
W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.

Rozdział 5
Majątek i fundusze

§ 41
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
– ze składek członkowskich,
– z darowizn, spadków, zapisów,
– z dochodów z własnej działalności,
– z ofiarności publicznej.
2. Statutowa działalność Stowarzyszenia w części obejmującej działalność pożytku publicznego, nie jest, działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów Prawa działalności gospodarczej i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
3. W zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności pożytku publicznego
a) działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest świadczenie na podstawie stosunku prawnego usług wynikających z przedmiotu statutowej działalności , za które Stowarzyszenie nie pobiera wynagrodzenia,
b) działalnością odpłatną pożytku publicznego jest działalność w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych, w ramach realizacji przez Stowarzyszenie celów statutowych, za która towarzyszenie pobiera wynagrodzenie oraz sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych, a także sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego.
4. Dochód Stowarzyszenia z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych, o których mowa w § 1.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, lit „a” w odniesieniu do działalności danego rodzaju nie może być wyższe od tego, jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności, lub
6. Wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności nieodpłatnej raz działalności odpłatnej nie może przekraczać 1,5-krotnosc przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
7. Przez wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 rozumie się wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści –umowy cywilnoprawnej z osoba fizyczna.
8. W przypadku prowadzenia przez Stowarzyszenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego obowiązuje wymóg rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z
zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

§ 42
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 43
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 44
1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu lub jeden Członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona.

2. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

§ 45
1. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje i korzystać z pomocy publicznej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. W związku z prowadzona działalnością pożytku publicznego w Stowarzyszeniu zabrania
się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej dodrugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej „osobami bliskimi”; 
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 46
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie ilością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 47
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§ 48
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Ustawy o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. nr 20 poz. 140).

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *