Kontrola finansowa i merytoryczna działalności Stowarzyszenia Możesz – takie będą cele Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia Możesz. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa.

Spotkanie odbędzie się w Świetlicy „Dom Jana Pawła II” – zapraszamy zwłaszcza członków Stowarzyszenia! Prosimy członków o opłacenie składek członkowskich i deklarację obecności.

Zarząd Stowarzyszenia „Możesz” z siedzibą w Piastowie wpisanego do KRS pod numerem 0000124097 na mocy § 29 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 10 czerwca 2019 r. o godzinie 18:00 w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, z następującym porządkiem obrad.

1. Otwarcie Zgromadzenia Członków.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
7. Złożenie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności w roku 2018 oraz pisemnej oceny sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
8. Udzielenie członkom organów Stowarzyszenia tj. Zarządowi, Komisji Rewizyjnej, absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu oraz dwóch Wiceprezesów
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich oraz pozostałych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunków działalności na rok 2019
13. Sprawy różne i wolne wnioski
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.