Organizacja Pożytku Publicznego
Logo Banner Półki Do Spółki

Regulamin akcji „Półki do Spółki”

Regulamin Wymiany Książek w ramach akcji „Półki do Spółki”

§1

Zasady uczestnictwa

Wstęp dla każdego Uczestnika wydarzenia jest wolny. Warunkiem uczestnictwa w wymianie jest przyniesienie przynajmniej jednej książki. Przyniesione książki przekazywane są do Organizatorów. Wszystkie egzemplarze zostają oznaczone informacją, że książka została przekazana dobrowolnie na akcję wymiany. Do egzemplarzy mogą zostać dodane gadżety przekazane przez sponsorów. Przyniesione przez Uczestnika książki są segregowane według poszczególnych grup tematycznych. Każdy Uczestnik wydarzenia może zabrać taką liczbę egzemplarzy, jaką ze sobą przyniósł.

§2

Przekazanie książek

Uczestnik oddając książki na wymianę podpisuje Regulamin i oświadczenie, że bezpłatnie oddaje swoje książki na rzecz wydarzenia. Wraz z oddaniem książek na wydarzenie, Uczestnik traci do nich prawo i nie może domagać się ich zwrotu. Podczas wydarzenia Uczestnik i Organizator nie może pobierać opłat za wymianę książek. Nie jest także dopuszczalna sprzedaż egzemplarzy. Dopuszcza się wymianę maksymalnie 6 książek, bez względu na rok ich wydania. Wymiana następuje na zasadach i proporcjach 1:1. Książki powinny być w dobrym stanie, zadbane i niezniszczone. Stan poszczególnych egzemplarzy zostanie zweryfikowany podczas wejścia. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odrzucenia książki przyniesionej przez Uczestnika z powodu jej złego stanu lub przyniesienia książek nie akceptowanych przez organizatorów wymiany. Nie zostaną do niej dopuszczone: podręczniki szkolne, materiały do nauki języka obcego (z wyłączeniem literatury pięknej w języku obcym) czasopisma, wydawnictwa broszurowe (typu Harlequin). Organizatorzy nie przejmują nieregulaminowych książek w depozyt.

§3

Postanowienia końcowe

Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Możesz oraz Dyskusyjny Klub książki w Piastowie. Organizatorzy działają w porozumieniu z innymi podmiotami na podstawie partnerstwa. Współpraca ma na celu usprawnienie organizacji oraz ich odpowiednią oprawę marketingową. Książki, które nie zostaną wybrane przez uczestników wykorzystane będą podczas następnej akcji wymiany książek lub przekazane na cele charytatywne (do bibliotek publicznych lub szpitalnych, świetlic dla dzieci, domów dziecka, na półki bookcrossingowe itp.) Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć i ich późniejszą publikację oraz wykorzystanie swojego wizerunku poprzez umieszczenie go na stronie internetowej Stowarzyszenia i na portalu społecznościowym Facebook. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydują Organizatorzy.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *