Kontrola finansowa i merytoryczna działalności Stowarzyszenia Możesz w roku 2017 – takie będą cele Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia Możesz. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa. Poniżej zamieszczamy porządek obrad.

1cd0e08_ok

Zarząd Stowarzyszenia „Możesz” z siedziba w Piastowie wpisaną do KRS pod numerem 00124097 na mocy § 29 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 18 czerwca 2018 r. o godzinie 18:00 w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Członków.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

7. Złożenie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności w roku 2017 oraz pisemnej oceny sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

8. Udzielenie członkom organów Stowarzyszenia tj. Zarządowi, Komisji Rewizyjnej, absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunków działalności na rok 2019

10. Sprawy różne i wniesione.

11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.