Kontrola finansowa i merytoryczna działalności Stowarzyszenia Możesz – takie będą cele Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia Możesz. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa. Poniżej zamieszczamy porządek obrad. 

1cd0e08_ok

Zarząd Stowarzyszenia „Możesz” z siedziba w Piastowie wpisaną do KRS pod numerem 00124097 na mocy § 29 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 20 czerwca 2017 r. o godzinie 18:00 w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, z następującym porządkiem obrad.

 1. Otwarcie Zgromadzenia Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
 7. Złożenie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności w roku 2016 oraz pisemnej oceny sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
 8. Udzielenie członkom organów Stowarzyszenia tj. Zarządowi, Komisji Rewizyjnej, absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu oraz dwóch Wiceprezesów
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich oraz pozostałych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunków działalności na rok 2017
 13. Sprawy różne i wolne wnioski
 14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.